Lên mô Hình 3D

Lên mô Hình 3D

MAIN MENU
  • Lên Mô Hình 3D

 

Ứng Dụng

 

-   Kiểm tra xung đột trong quá trình nâng cấp lắp

 

    ghép. Ví dụ: bổ sung hệ thống nước dằn (water

 

    ballast treatment system) theo tiêu chuẩn IMO.

 

-   Kiểm định chất lượng công trình qua từng giai

 

    đoạn thi công, chế tạo.

 

-   Thiết kế ngược và cải tiến thiết kế.

 

-   Đánh giá và so sánh hiện trạng thực tế so với thiết
 
    kế ban đầu của tàu.
 
-   Theo dõi và báo cáo tiến độ dự án.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-  Kiểm định chất lượng công trình qua từng giai đoạn thi
   
   công, chế tạo.
 
-  Dễ dàng đánh giá và so sánh hiện trạng thực tế so với
 
   thiết kế ban đầu của tàu.
 
-  Công tác theo dõi và báo cáo tiến độ dự án được thực
 
   hiện một cách nhanh gọn, đầy đủ  chính xác.
 
  • Online : 6
  • Tháng : 12810
  • Tổng : 142305

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình