HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN DUY HÀO
Founder & CEO

LÊ MINH TUẤN
Executive Advisor

PHAN ĐẠI THÀNH
CTO

NGUYỄN THÚC TÂN
CFO

HR Manager (TBA)

VŨ THỊ HỒNG
Admin Manager

Sales Manager (TBA)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty được tổ chức trong một hệ thống có liên kết bền chặt được thể hiện bởi biểu đồ sáng tạo O-chart. Theo đó, mỗi bộ phận được bao bọc và hỗ trợ bởi tất cả các phòng ban liên quan xung quanh. Điều này nhằm đảm bảo tất cả nguồn lực được áp dụng một cách tối đa để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất và các giải pháp chi phí hợp lý đến tất cả các khách hàng của StarGlobal 3D.